สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    สายสอบบัญชีที่ 5
    รายงานประจำปี 2565
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 814
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,511,173
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 เกี่ยวกับเรา


          ประวัติความเป็นมาของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 
                    ตามที่ทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรในรูปของสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการผลิต 
          การจำหน่าย การเพิ่มรายได้  การจัดการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาการเกษตรในชนบทให้ดียิ่งขึ้น 
          และโดยเหตุที่งานสอบบัญชีเป็นสิ่งจำเป็นและอำนวยประโยชน์ต่อการบริหาร ธุรกิจอย่างมาก  ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          จึงเห็นว่าการกระจายการบริการด้านการตรวจสอบจากส่วนกลางออกสู่ภูมิภาคจะทำให้สามารถสอบบัญชีได้รวดเร็ว และช่วยเหลือแนะนำ
          การจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
                    ในปี ๒๕๒๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรขึ้นในภูมิภาค   
          ตามข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกร  ในระยะแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2524-2526 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 50 จังหวัด  
          ซึ่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย และเรียกชื่อว่า “สำนักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรจังหวัด”   และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเพิ่มขึ้น
          จนครบทุกจังหวัดแล้ว ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์” เป็นจุดปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคสังกัด  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
          นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ขึ้นในส่วนภูมิภาคอีก 12  ศูนย์  คือ "ศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่.." 
          ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่..." และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น    "สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่..."  
          แต่ละ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่... มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แต่ละจังหวัด
 
                    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มกราคม  2525  ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย 
          ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
 
                    ในปี  2554  ครม. มีมติตั้ง จังหวัดบึงกาฬ เป็น จังหวัดที่ 77  จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554
          อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป  และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  จึงได้แยกจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ  
          ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม 2554
 
          โทรศัพท์ 0-4241-2360
          โทรสาร   0-4241-2897
          โทรศัพท์เคลื่อนที่หัวหน้าสำนักงาน ฯ 08-9569-1092
          HOT-LINE 46189  
          E-mail cadnk@cad.go.th


          ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
          1.นายเพ็ชร              จินดาพราย              พ.ศ.2526 - 2529
          2.นายวินัย               เลี่ยมยองใย             พ.ศ.2530 - 2534
          3.นางสาวสุคนธ์         วัฒนะบูรณาพันธ์       พ.ศ.2535 - 2537
          4.นายสมชาย            ศิริรุ่งกิจ                  พ.ศ.2538 - 2538
          5.นางสาวเอื้อจิตต์      เอกสิทธิ์                  พ.ศ.2539 - 2542
          6.นางสุชาดา             อิษฎากร                 พ.ศ.2543 - 2550
          7.นายปราโมช           ฉัตรพรรณรังสี          พ.ศ.2550 - 2553
          8.นายประสิทธิ์           พรหมประภัศร์          พ.ศ.2553 - 2554
          9.นายปราโมช            ฉัตรพรรณรังสี          พ.ศ.2554 - 2555
          10.นายมงคล             พวงศรี                   พ.ศ.2555 - 2557
          11.นางจารุวรรณ         มาลาศรี                 พ.ศ.2557 - 2560
          12.นางสาวสายสุณี     สังข์แก้ว                 พ.ศ.2560 - 2561
          13.นางสาวศุภรดา        โยธาทัย             พ.ศ.2562 - 2567

          13.นางสาวจันทรา       นรศาสตร์             พ.ศ.2567- ปัจจุบัน
              หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายในปัจจุบัน
 
                        
                                       นางสาวจันทรา นรศาสตร์
                    ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย          หน้าที่และความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มีดังนี้

          งานบริหารทั่วไป
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน  โดยใช้ระบบ  Back office  เช่น โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา 
          เป็นงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  (GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ
          งานฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  

          งานสอบบัญชี
          สร้างความตื่นตัวในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
          และประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจกทางการเงินประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
          กำกับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 

          งานมาตรฐานการสอบบัญชี
          ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
          สอบทานความถูกต้องของการกำหนดแนวทางการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินและการจัดทำรายงาน
          การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี จากกระดาษทำการ งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
          สอบทาน วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการ
          ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์เพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
 

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี
          ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
          ใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
          แนะนำการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  

          งานชำระบัญชี
          ตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก
 

          งานเสริมสร้าง
          ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายงานบุคคลตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
          ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการต่าง ๆ อาทิ  ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
          โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการกลุ่มอาชีพ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นต้น
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY