สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 81
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,296,192
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
2 ตุลาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วิสัยทัศน์ พันธกิจและ ยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
                                     

 
ค่านิยมหลัก : "AUDITOR”
       

วิสัยทัศน์ กตส. กตส. 2560 - 2564 :  "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้”
                                                     "By the Year 2021, the Accounting and Financial Management
                                                      Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and reliable.”
 

พันธกิจ
 1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
   
ภารกิจตามกฏหมาย
 1. ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย
 4. ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 5. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 6. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 7. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
   
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร
 4. เสริมสร้างองค์ความรู้ และขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีแก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
   
การกำหนดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ กำหนดเป็นกลยุทธ์ได้ 24 กลยุทธ์ ดังนี้
ROAD MAP
แผนปฏิบัติราชการ
แบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY